ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • Настоящата Политика за защита на личните данни /Политиката/ има за цел да ви разясни каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Общия регламент за защита на личните данни /Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година – GDPR – наричан за краткост в настоящата политика „Регламент (ЕС) 2016/679“/.
 • Настоящата Политика е актуална към дата 25.05.2022 г.
 • Ние се запазваме правото по всяко време да променим и/или допълним Политиката, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на адрес: www.nrdk.bg /Сайтът/.

I. По смисъла на ПОЛИТИКАТА:

 • „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано посредством нея - пряко или непряко, чрез име, уникален номер, адрес и други данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.
 • „Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. В настоящия случай администраторът е *******, ЕИК ****, седалище и адрес на управление: *****.
 • „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.
 • „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 • „Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

II. Цел на Политиката

 • Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът:
 • спазва приложимото законодателство в областта на защитата на данните и следва добрите практики;
 • защитава потребителите, служителите, клиентите и партньорите си;
 • гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите;
 • осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните.

III. Как събираме информация за Вас?

 • Ние можем да събираме информация за Вас по няколко начина:
 • Чрез попълвани и изпращани от Вас форми/заявки; поръчки, сигнали и други уведомления/, свързани с използваните от Вас услуги на Сайта – чрез изпращането им, Вие съзнателно споделяте лични данни и давате съгласието си да бъдат обработвани за целта, за която сте ги предоставили съгласно чл. 6, ал. 1, буква „а“ от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679. Обемът данни е спрямо обявените цели.
 • Данни, събирани чрез наблюдения
 • Понякога събираме информация за Вас, наблюдавайки Вашето поведение на Сайта. За целта използваме стандартни за Internet подходи за проследяване на потребителското поведение, напр. използване на мрежово оборудване, за проследяване на IP адреса Ви, анализиране на информацията налична като част от комуникацията в използваните от нас протоколи за запис и обмен на идентификатори на Вас и устройството Ви, напр. HTTP GET/POST заявките, използване функционалностите на JavaScript и други стандартни и широко разпространени в WEB програмни езици за извличане на данни и информация за контекста Ви браузър, операционна система, резолюция на екрана, език и др. Посещавайки нашия сайт, Вие съзнателно споделяте тези лични данни и давате съгласието си да бъдат обработвани за целта, за която сте ги предоставили съгласно чл. 6, ал. 1, буква „а“ от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.
 • Данни, получени от трети страни
 • Понякога можем да получим данни от трети страни, напр. данни от профила Ви в социални мрежи като Facebook. Възможно е тези данни да бъдат обединени с други лични данни за Вас, с които вече разполагаме. Тези данни получаваме само ако преди това Вие сте изразили на основание чл. 6, ал. 1, буква „а“ от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 изрично съгласието си през инструментите на партньора, данните Ви да бъдат събрани и обработвани за тази цел и предоставяни на трети страни.
 • Бисквитки
 • Ние използваме на своя сайт бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за предоставяне на посочените в Сайта услуги. Някои от тези бисквитки са технически необходими за нормалното функциониране на Сайта, а други имат за цел да улеснят ползването му, като го направят по-функционално и приятно за Вас. Посещавайки нашия сайт, Вие съзнателно споделяте личните данни за Вас, събрани посредством бисквитките и давате съгласието си да бъдат обработвани за целта, за която сте ги предоставили съгласно чл. 6, ал. 1, буква „а“ от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679. Повече информация за Политиката ни по отношение на бисквитките може да намерите в Политиката за бисквитки, достъпна на Сайта.

IV. Каква информация събираме и обработваме, когато ползвате нашите услуги?

 • Ние събираме лични данни за Вас само на основание Вашето изрично съгласие, дадено чрез инструментите и функционалностите на Сайта. Правното основание за събиране на тези данни е чл. 6, ал. 1, буква „а“ от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679. Ние не събираме личните Ви данни, когато не е налице някоя от хипотезите на чл. 6, ал. 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679. Когато използвате нашите услуги, ние можем да събираме следните Ваши лични данни:
 • При регистрация в Сайта, както и при попълвани и изпращани от Вас форми, събираме лични данни, необходими според целите на формата. Обичайно това са Вашите имена; мобилен телефон; електронна поща; град и адрес за физическа доставка, данни, необходими за целите на заплащане и доставка на заявените от Вас поръчки. В този случай събирането на личните Ви данни е необходимо, за да изпълним договорните си задължения към Вас, като обработим/доставим Вашата поръчка. В случай, че Вие откажете да ни предоставите личните си данни, ние не бихме могли да изпълним поръчката Ви.
 • Данни, събирани чрез наблюдения
 • За всички посетители на сайта, обичайно събираме следните данни: IP адреса, от който правите посещението; идентификатор на браузъра Ви; идентификатор на мобилното Ви устройството; несъдържащ лични данни Ваш идентификатор; история на поведението Ви – посетени страници, време прекарано на тях и други; поведение спрямо съдържанието на сайта/мобилната апликация – навигация, използвани интерфейсни елементи, време на престой; вашите търсения; поведение спрямо сервираните Ви реклами – какви и колко реклами са сервирани; къде са сервирани; видени реклами; реализирани кликове, пропуснати реклами и други; Вашите коментари. В този случай събирането на личните Ви данни е необходимо, за да получите достъп до Сайта и да използвате неговите функционалности по най-оптималния спрямо предпочитанията Ви начин. В случай, че откажете да ни предоставите личните си данни, няма да е възможно да достъпите или използвате в цялост функционалностите на Сайта.
 • Данни, получени от трети страни
 • В зависимост от източника на данни, това включва: основна информация за профила като име, имейл адрес, дата на раждане; подробности, които решите да споделите според конкретните настройки за социални медийни акаунти; Вашите контакти и начина Ви на свързаност с тях. В този случай събирането на личните Ви данни е необходимо, за да използвате функционалностите на Сайта по най-оптималния спрямо предпочитанията Ви начин. В случай, че откажете да ни предоставите личните си данни, няма да е възможно да използвате в цялост функционалностите на Сайта.

V. За какви цели обработваме информацията?

 • Информацията, която събираме и обработваме за Вас може да се използва за следните цели:
 • Нормално функциониране на Сайта
 • Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на Сайта. Чрез тях можем да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим Сайта по-бързо, да защитаваме Сайта и Вас от посегателства. Такива данни например са данните от сесията Ви – кеширано съдържание и други. Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с използване на наша услуга.
 • За договорно изпълнение на услугите ни
 • Използваме личните Ви данни, за да завършим процеса по поръчка/доставка на избраните от Вас стоки.
 • За запазване и достъп до информация
 • Тази цел е спомагателна за изпълнение на други цели – чрез използването на различни технически механизми, ще можем да изпълним някоя от другите описани цели. Включва съхранение и достъп до информация, запазена на Вашето устройство, напр. идентификатори на устройство, идентификатори на потребител, рекламни идентификатори, бисквитки и други технологии.
 • За обработване на личните Ви данни, включително за предоставяне на компетентни органи в предвидените в законите случаи и за изпълнение на наши законови задължения, както и за цели, свързани с изпълнение на задълженията на страните по договор.

VI. Кой друг има достъп до тази информация?

 • Ние понякога разкриваме вашата лична информация на трети лица – наши партньори или органи, оправомощени със закон да проверяват и/или контролират дейността ни, като например:
 • Трети лица, с които имаме договорни правоотношения например частна или общинска детска кухня или ресторант, на която следва да бъдат предоставени Вашите данни, свързани с доставка на поръчаната храна;
 • Индустриално признати доставчици на решения, публично декларирали съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 и e-privacy политиките като Google и Facebook. Съгласието включва и поставяне и използване на маркиращи уникални деперсонализирани идентификатори, включително и с използване на cookies, localStorage или друга подходяща общоприета web технология;
 • Трети лица, предоставящи ни услуги като Счетоводители и счетоводни предприятия; Одитори и Одиторски предприятия; Юристи – Адвокати, адвокатски кантори и юрисконсулти; Нотариуси; Рекламни и ПР агенции; Дружества извършващи дейност по системно администриране на данни и други;
 • компетентни органи в предвидените в законите случаи и за изпълнение на нашите законови задължения.

VII. За какъв срок съхраняваме данните Ви?

Ние съхраняваме предоставените ни от Вас лични данни само до постигане на целта, за която сте ги предоставили. Ние можем да съхраняваме предоставени ни от Вас лични данни след този срок само ако съхраняването им е свързано с изпълнението на нормативно установените ни задължения.

VIII. Какви са правата Ви във връзка с личните данни?

 • Вие имате следните права във връзка със събраните за Вас лични данни:
 • Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни. Оттеглянето на съгласието за обработване на личните Ви данни не засяга законосъобразността на обработването им въз основа на даденото от Вас съгласие, преди то да бъде оттеглено;
 • Да поискате коригиране или допълване на данните Ви при констатирана неточност чрез писмено заявление, отправено до нас;
 • Право на достъп до личните Ви данни;
 • Право на ограничаване обработването на личните Ви данни;
 • Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни;
 • Правото на преносимост на данните;
 • Право да поискате изтриване на личните Ви данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
 • Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведоми третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни.
 • Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, когато считате, че правата Ви по тази политика или приложимите закони са нарушени.
 • За да упражните гореизброените Ви права, трябва да ни уведомите писмено по начините, описани по-долу.

IX. Как мога да получа, актуализирам и управлявам моите лични данни?

 • Вие можете да получите допълнителна информация относно обработването на Вашите лични данни чрез отправянето на изрично запитване в този смисъл. Запитването може да отправите на адрес: ****** – на място, чрез писмо или на следния електронен адрес: *******.
 • Вие можете лесно да актуализирате и управлявате Вашата информация, събрана посредством функционалностите на Сайта. Допълнителна информация за начините да направите това, може да намерите в Политиката за бисквитки, публикувана на Сайта.