ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ПРЕДМЕТ

 • 1.1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Национален регистър на детските кухни www.nrdk.bg /наричано за краткост „Платформата“/ и Потребителите, използващи предоставяните от Платформата услуги. С посещението и осъществяването на достъп до услугите, предоставяни от Платформата, се счита че Потребителят се е запознал и е съгласен с настоящите Общи условия, с Политиката за защита на личните данни, Политиката за бисквитки и Етичния кодекс.
 • 1.2. Платформата представлява интернет страница, предоставяща на Потребителите си следните услуги:
 • 1.3. Регистър на всички детски частни и общински кухни в страната;
 • 1.4. Онлайн поръчка на меню от детска кухня;
 • 1.5. Достъп до информация относно храненето, съня, грижите и възпитанието на децата.
 • 1.6. Потребител е всяко лице, използващо Платформата по предназначение.

II. ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА

 • 2.1. Достъпът до Платформата е безплатен.
 • 2.2. Определени услуги, предоставяни от Платформата, могат да изискват регистрация и/или плащане.
 • 2.3. Регистрацията е задължителна, когато Потребителят иска да направи поръчка от определена детска кухня онлайн или когато иска да даде оценка или да напише коментар за тази кухня, както и когато иска да коментира статия, блог пост или друга информация, споделена в Платформата.
 • 2.4. Регистрацията изисква предоставянето на следните лични данни от Потребителя – име, електронна поща и въвеждане на парола. Предоставените лични данни ще бъдат администрирани и обработвани в съответствие с правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 и съгласно нашата Политика за защита на личните данни.

III. УСЛУГИ

3.1. РЕГИСТЪР НА ДЕТСКИТЕ КУХНИ
 • 3.1.1. Платформата поддържа регистър на всички детски кухни в страната – частни и общински и предоставя следната информация за кухнята - име, адрес, пунктове, контакти /интернет страница/фейсбук/инстаграм, телефон, имейл/; видове менюта, предлагани от кухнята /възрастови категории; био меню, алергично меню и т.н./; работни дни; информация относно начин на доставка и плащане; сертификати/лицензи /в случай, че кухнята е дала съгласие за предоставянето им/ и друга информация, ако кухнята е пожелала предоставянето й.
 • 3.1.2. Регистърът има само информативен характер, предоставя обобщена информация за съответната кухня с цел улеснение на Потребителя. Предоставената информация е публична и съответства на предоставената такава в публичното пространство от съответната кухня.
 • 3.1.3. Регистърът съдържа рейтинг на детските кухни. Рейтингът отразява оценката на кухнята от Потребителите. С цел обективност коментари и оценки на която и да е кухня могат да бъдат давани само от Потребител, който вече е направил поръчка от тази кухня през Платформата.
 • 3.1.4. Регистърът е актуален към 16.05.2022 г. В случай на промени, настъпили след тази дата, същите ще бъдат отразени на Платформата, веднага след като кухнята ни уведоми за тях.
 • 3.1.5. Достъпът до регистъра е безплатен за Потребителите.
3.2. ОНЛАЙН ПОРЪЧКА НА МЕНЮ
 • 3.2.1. Платформата предоставя на Потребителя възможност да поръча меню в случай, че избраната от Потребителя кухня е дала съгласието си за това. Менюто може да бъде поръчано с доставка до адрес или до пункт в зависимост от избора на Потребителя и възможностите на кухнята.
 • 3.2.2. Платформата публикува менюто от името на кухнята, като посочва информация относно състава на менюто, по начина предоставен от кухнята.
 • 3.2.3. Платформата предоставя възможност Потребителят да промени избора си или да поправи грешки и неточности при въвеждането на информация, както и да се откаже от поръчката, преди да я е завършил.
 • 3.2.4. Всички, посочени в Платформата цени, са в български лева и с включен ДДС. Цената е посочена на видно за Потребителя място, така че същият да е информиран за нея, преди да завърши поръчката си. В цената е включена и стойността на доставката, ако съответната кухня начислява такава.
 • 3.2.5. Поръчката се счита за завършена след като Потребителят е избрал меню, начин на доставка и избере бутон „поръчай“. За направената поръчка Потребителят ще получи потвърждение по електронна поща.
 • 3.2.6. Завършената от Потребителя поръчка представлява споразумение между Платформата и Потребителя, по силата на което Платформата в качеството си на посредник се задължава да разпредели поръчката към съответната кухня, а Потребителят се задължава да заплати стойността на поръчаното и да го получи от избрания пункт/на избрания адрес за доставка.
 • 3.2.7. Потребителят се задължава да заплати стойността на поръчката в момента на доставка до адрес, съответно на взимане от пункт.
 • 3.2.8. Платформата е посредник между Потребителя и кухнята и не носи отговорност за вида и качеството на поръчаното, а само за съответствието му с направената поръчка. В случай, че поръчаното не съответства на избраното Потребителят има право да откаже да приеме поръчката и да не заплати стойността й.
 • 3.2.9. Потребителят няма право да откаже да приеме и заплати поръчката, след като я е завършил и изпратил към Платформата, освен ако не е получил изричното съгласие на кухнята за това.
 • 3.2.10. Потребителят е длъжен да присъства на посочения адрес за доставка или да се яви в съответния пункт, за да получи поръчката си. Платформата изрично уведомява Потребителя за времето на доставка. В случай, че поръчката не бъде доставена, тъй като Потребителят не е присъствал на адреса за доставка или не се е явил в пункта, той дължи на Платформата обезщетение в размер на стойността на поръчаното.
 • 3.2.11. Платформата има право да анулира поръчката в случай на форсмажорни обстоятелства или в случай, че Потребителят е предоставил некоректни/неавтентични данни за доставка.
3.3. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
 • 3.3.1. Платформата поддържа и предоставя информация относно храненето, съня, грижите и възпитанието на децата под формата на статии, лекции и блог постове.
 • 3.3.2. Достъпът до тази информация е безплатен и не изисква регистрация. Регистрация е необходима в случай, че Потребителят желае да коментира и/или оцени определена информация.
 • 3.3.3. Предоставената на Платформата информация отразява личното мнение на автора. Тя не представлява експертен съвет от лекар, психолог, диетолог или друго лице със специфична компетентност и няма обвързващ или задължаващ Потребителя характер.
 • 3.3.4. Статии, блог постове и всяка друга информация в Платформата, която не представлява общоизвестен факт, е собственост на Платформата, в това число авторското и сродните му права върху нея.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 • 4.1. Посещавайки сайта, Потребителят приема и се съгласява с настоящите Общи условия и Политики, прилагани от Платформата, в това число Политиката за защита на лични данни, Политиката за бисквитки и Етичния кодекс.
 • 4.2. Потребителят се задължава при посещение на Платформата да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия, в това число:
 • 4.3. да използва Платформата добросъвестно, като не поврежда или разрушава системи и/или информационни масиви, поместени в Платформата, в това число да не нарушава и авторските и сродните права върху информацията, представляваща обект на интелектуална собственост;
 • 4.4. да се отнася към другите Потребители с уважение, като се въздържа от неуместни и обидни квалификации и коментари;
 • 4.5. да изпълни задълженията си по споразумението, посочено в раздел 3.2. по-горе по начина, уреден в настоящите Общи условия.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 • 5.1. Платформата съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица, публикувани за удобство на Потребителите. Платформата не носи отговорност за съдържанието, публикувано в тези сайтове, както и за последиците от използването им от Потребителя, както и не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията, публикувана в тях. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от Платформата и по отношение на използването на препратката извън Платформата настоящите Общи условия, както и Политиките за защита на личните данни и бисквитки, не се прилагат.
 • 5.2. Платформата си запазва правото по всяко време едностранно да променя същността, вида и характера на предоставяните услуги, както и да променя и допълва настоящите Общи условия, Политиката за защита на личните данни, Политиката за бисквитки и Етичния кодекс. Всяка промяна влиза в сила от момента на публикуването й в Платформата.
 • 5.3. Потребителите се съгласяват, че всички изявления с Платформата във връзка с предоставяните от нея услуги могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления.
 • 5.4. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия не води до недействителност на останалите.
 • 5.5. За всички неуредени в настоящите общи условия въпроси, се прилага българското законодателство.
 • 5.6. Всички спорове следва да бъдат решавани чрез взаимни отстъпки и компромиси. В случай, че съгласие не може да бъде постигнато, споровете следва да бъдат решени от компетентния български съд.

Настоящите Общи условия са в сила от 16.05.2022 г.